Gå til hovedindhold

Praktikstedsbeskrivelse

Her kan kommende studerende læse om Vibereden

Studerende, der har flere bøger under den ene arm

PRAKTIKBESKRIVELSE

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kommunal:

Privat:

Regional:

 

Vibereden

Vibevej 110

7330 Brande

99603550

vibereden@ikast-brande.dk

www.vibereden.dk

Anne Dankleff

Forskellige

Kommunal

Institutionstype/
foranstaltning

a)   Antal børn/unge /voksne

b)   Aldersgruppe

c)   Antal stuer / afdelinger

 

 

 

d)   Åbningstid

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

32 vuggestuebørn, 80 børnehavebørn

0-6 år

6 stuer

Vuggestue: Musvitter, Gæslinger, Pindsvin.

Børnehave: Haletudser, Humlebier, Muldvarper

06.30-17.00

Institutionens formål

jf. lovgrundlag.

Dagtilbudsloven

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

Normalt fungerende børn

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

Vi arbejder med ”Natur i børnehøjde” hvor vi bruger naturen som et pædagogisk værktøj.

 

v  Vi følger årets gang og der skabes forskellige rum og muligheder for oplevelser både ude og inde.

 

v  I dagligdagen er de voksne tæt på barnet og giver omsorg og tryghed, som vi mener giver de bedste betingelser for barnets udvikling.

 

v  Vi hjælper med at lære barnet at tilegne sig kompetencer.

 

v  Vi vil en god omgangstone med vægt på dialogen børnene og de voksne imellem.

 

v  Vi arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer og bruger SMITTE modellen som pædagogisk redskab

Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

Pædagoger, pædagogmedhjælpere, køkkenpersonale.

Praktikvejlederens kvalifikationer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Pædagogisk grunduddannelse:

Alle vejledere er uddannede pædagoger

X

 

PD modul i praktikvejledning:

 
 

 

 

 


Diplomuddannelse

 
 

 

 

 


Andet/ andre uddannelser:

 

Navne: Varierer

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

Vi har samarbejde med forskellige instanser i kommunalt regi. PPR, psykolog, fysioterapeuter, sagsbehandlere mv.

 

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:

Den studerende er en del af huset

 

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

Vi forventer, den studerende arbejder selvstændigt og vil i nogle sammenhænge have ansvaret alene for en gruppe børn. Vagtplanen kan indeholde tider hvor man er alene på en stue eks. morgen og lukkevagt. Der vil altid være minimum 2 voksne i institutionen.

 

 

Øvrige oplysninger

 

 

 

 

Uddannelsesplan

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære specialiserings kompetenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen.  Praktikstedet kan præsentere det sekundære specialiseringsområde på samme måde)

 

 

                                                                              Primær:                    Sekundær:

·                                       

X

 

Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                 

       
 

 

 
 

 

 

 


·                                        Skole- og fritidspædagogik                                                                                                  

       
   

 

 
 

 

 
 

 


·                                        Social- og specialpædagogik                                                                    

Valgfagsområder:

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

 

 

                                                      

X

 

   1) Kreative udtryksformer.

 

 

2) Natur og udeliv.

3) Sundhedsfremme og bevægelse.

X

 

 

 

4) Medier og digital kultur.

 
 

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.

 

 

6) Social innovation og entreprenørskab.

7) Kulturmøde og interkulturalitet.

 


Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden)

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

At den studerende ønsker at tilegne sig viden om den pågældende aldersgruppe og dens udvikling, samt hvilke pædagogiske metoder der anvendes. Dette kan gøres ved, at den studerende aktivt søger viden om børnenes udvikling, både teoretisk, ved at sparre med det øvrige personale og ved at deltage aktivt i dagens aktiviteter, pædagogiske såvel som praktiske.

Det forventes, at den studerende er observerende, reflekterende, spørgende, samt afprøver teori i praksis.

Som kollegaer til den studerende skal vi være medvirkende til at understøtte en udvikling hos den studerende, så denne har mulighed for at tilegne sig nye viden, teoretisk såvel som praktisk.

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

Som studerende skal man forvente at skulle deltage aktivt i dagligdagen. Deltagelsen i fællesskabet skal udvikle den studerendes pædagogiske praksiserfaring, hvilket skal fremgå af den studerendes arbejdsportofolio. Vi forventer, at den studerende planlægger, gennemfører og evaluerer et pædagogisk forløb.

Planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af de pædagogiske aktiviteter vil ske i tæt samarbejde med vejleder. Der er læring i alle elementerne, og den studerende skal kunne reflektere over egen praksis, hvad enten tingene er gået som forventet eller det har udartet sig anderledes.

Den studerendes refleksioner er afgørende for hans/hendes læring og det, at den studerende kan omsætte sine refleksioner til handling er afgørende for det pædagogiske virke.

evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og

dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og

Det er vigtigt, at den studerende sørger for at dokumentere og evaluere egen deltagelse i hverdagen, blandt andet via arbejdsportofolio, så dette kan bruges i vejledning.

Det er ligeledes vigtigt, at du sammen med din vejleder løbende evaluerer og reflekterer over din egen pædagogiske deltagelse og praksis i hverdagen til jeres vejledningstimer én gang om ugen.

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

At den studerende læser vores kostpolitik, og gerne stiller sig undrende overfor de ting, der står i den, hvis der er ting den studerende ikke synes giver mening, eller er nysgerrig på.

Når vi er sammen med børnene er kostpolitikken også gældende for os som personale.

At den studerende orienterer sig om og efterlever de hygiejne rutiner, vi har i huset. Gerne stiller sig undrende overfor de ting, der står i den, hvis der er ting den studerende ikke synes giver mening eller er nysgerrig på.

At den studerende sammen med vejleder er nysgerrig på den psykiske sundhed og trivsel.

Angivelse af relevant litteratur:

Den kommunale sundhedspolitik gennemgås.

Vores værdigrundlag og mål gennemgås.

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Vi går målene i arbejdsportfolioen igennem

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

Der vil være vejledning 1 gang om ugen af 1 times varighed. Det forventes, at den studerende laver dagsorden til vejledningen, så vejledningen kan tage udgangspunkt i de refleksioner, den studerende har gjort sig. Dagsorden eller oplæg afleveres 2 dage før vejledningen til vejlederen. Til vejledningen følges der løbende op på den studerendes arbejdsportofolio. Ligeledes forventes det at den studerende laver referat af vejledningen.

Den studerendes arbejdsplan:

Der lægges mødetider for den første uge på forbesøget. Mødetider herefter lægges i fællesskab til vejledningstimerne. Den studerende vil dog i praktikperioden opleve både at have en åbner (kl. 6.30 – ca. 12.00) og en lukker (? – 17.00) og følge rytmen på stuen.

 

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Der vil løbende være evaluering på vejledningsmøderne. Er der bekymringer / problemer drøftes dette med den studerende, vejleder og institutionsleder, derefter tages der kontakt til seminariet.

 

 

 

Uddannelsesplan 2. praktik 

Dagtilbudspædagogik

Område 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode.

Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov,

tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation,

At den studerende tilegner sig relevant viden om den pågældende aldersgruppe og dens udvikling, samt hvilke pædagogiske metoder vi anvender.  Dette kan gøres ved, at den studerende aktivt søger viden om børnenes udvikling, både teoretisk, ved at sparre med det øvrige personale og ved at deltage aktivt i dagens aktiviteter, pædagogiske såvel som praktiske.

Det forventes, at den studerende er observerende, reflekterende, spørgende, undrende samt afprøver teori i praksis.

At den studerende kan tilrettelægge dagens pædagogiske aktiviteter til en specifik aldersgruppe eller til en børnegruppe, hvor der skal tages hensyn til børn med særlige behov.

Som studerende skal man forventes det at man deltager aktivt i dagligdagen i Vibereden. Deltagelsen i fællesskabet skal udvikle den studerendes pædagogiske praksiserfaring, hvilket skal fremgå af læringsmålene og arbejdsportofolio. Vi forventer, at den studerende planlægger, gennemfører og evaluerer et pædagogisk forløb.

Planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af det pædagogiske forløb vil ske i tæt samarbejde med vejlederen. Der er læring i alle elementerne, og den studerende skal kunne reflektere over egen praksis, hvad enten tingene er gået som den studerende forventede eller det udartede sig anderledes.

Disse refleksioner er afgørende for den studerendes læring. Refleksionerne er vigtige i forhold til at kunne omsætte fra teori til praksis i det daglige pædagogiske virke.

Som kollegaer til den studerende skal vi være medvirkende til at understøtte en udvikling hos den studerende, så denne har mulighed for at tilegne sig nye viden, teoretisk såvel som praktisk.

samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling,

skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet,

At den studerende deltager aktivt og på lige fod med det øvrige personale i hverdagens gøremål, pædagogiske såvel som praktiske.

At den studerende arbejder aktivt med relationen til det enkelte barn og er observerende, deltagende og understøttende i forhold til barnets deltagelse i fællesskabet.

dialog og professionel kommunikation,

kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger,

Det forventes at den studerende sætter sig ind i læreplanerne og bruger temaerne aktivt i deres aktiviteter. Dette sker i dialog med vejleder.

At den studerende deltager aktivt i stuemøder og personalemøder.

At den studerende indgår i en daglig dialog med børn og forældre såvel som personalet.

At den studerende via sin arbejdsportofolio og evt. opgaver bruger faglige udtryk og kan redegøre for betydningen af disse.

At den studerende læser besked bogen i personaleindgangen, og kalender på stuen hver dag, for at holde sig orienteret om hverdagen. Ligeledes skal den studerende skrive i bogen eller kalenderen, hvis der er beskeder som skal kommunikeres videre.

Den studerende kan, hvis det er i orden med forældrene, få lov at deltage i fx en 3. måneders samtale. Som studerende er man med som observatør.

Vi forventer, at man som studerende har et punkt på dagsorden til personalemødet. Minimum en gang i perioden. Her forventes det, at den studerende har forberedt sig, og rejser sig op og fortæller om arbejdet med sine læringsmål og arbejdsportofolio.

Den studerende kan have mulighed for at deltage i et bestyrelsesmøde samt relevante kurser

leg, legeteorier og legekulturer,

rammesætte børns leg,

At den studerende formår at guide og rammesætte legen.

kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis og

målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og

I forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af læringsmålene, skal den studerende kunne udarbejde målbare mål, dokumentere målene og evaluere og reflektere over gennemførelsen af egen pædagogisk praksis.

Den studerendes refleksioner er afgørende for hans/hendes læring, og det at kunne omsætte sine refleksioner til handling er afgørende for det pædagogiske virke.

For at den studerende systematisk erfaringsopsamler anbefaler vi, at der løbende skrives arbejdsportofolio, samt evt. bilag, som vejleder har adgang til.

omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse.

At den studerende læser vores kostpolitik, og gerne stiller sig undrende overfor de ting, der står i den, hvis der er ting den studerende ikke synes giver mening eller er nysgerrig på.

Når vi er sammen med børnene er kostpolitikken også gældende for os som personale.

At den studerende orienterer sig om og efterlever de hygiejne rutiner vi har i huset. Gerne stiller sig undrende overfor de ting, der står i den, hvis der er ting som den studerende ikke synes giver mening eller er nysgerrig på.

At den studerende læser og evaluerer vores fraværs og omsorgspolitik.

At den studerende sammen med vejleder er nysgerrig på den psykiske sundhed og trivsel.

Angivelse af relevant litteratur:

Den kommunale sundhedspolitik gennemgås.

Vores værdigrundlag og mål gennemgås.

De pædagogiske læreplaner gennemgåes.

Litteratur er i samråd med vejleder tilpasset praksis og børnegruppen.

Vuggestuen: Det forventes at du sætter dig ind i ”Tegn til tale”

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Vi går målene i arbejdsportfolioen igennem

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

Der vil være vejledning 1 gang om ugen af 1 times varighed. Det forventes, at den studerende laver dagsorden til vejledningen, så vejledningen kan tage udgangspunkt i de refleksioner, den studerende har gjort sig. Dagsorden afleveres 2 dage før vejledningen til vejlederen. Til vejledningen følges der løbende op på den studerendes arbejdsportofolio. Ligeledes forventes det at den studerende laver referat af vejledningen.

 

Institutionen som praktiksted:

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

 

Den studerendes arbejdsplan:

 

Der lægges mødetider for den første uge på forbesøget. Mødetider herefter lægges i fællesskab til vejledningstimerne. Den studerende vil dog i praktikperioden opleve både at have en åbner (kl. 6.30 – ca. 12.00) og en lukker (? – 17.00). Den studerende vil ikke have planlagt alenetid på en stue, men det kan forekomme, at den studerende i kortere tid ad gangen vil være alene på stuen.

 

 

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Der vil løbende være evaluering på vejledningsmøderne. Er der bekymringer / problemer drøftes dette med den studerende, vejleder og institutionsleder, derefter tages der kontakt til seminariet.

 

 

Uddannelsesplan 3. praktik - Dagtilbudspædagogik

Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode.

Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud,

identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet,

At den studerende deltager aktivt i stuemøder og personalemøder.

At den studerende indgår i en daglig dialog med børn og forældre såvel som personalet.

At den studerende via sin arbejdsportofolio og evt. opgaver bruger faglige udtryk og kan redegøre for betydningen af disse.

At den studerende læser beskedbogen i personaleindgangen, og kalender på stuen hver dag, for at holde sig orienteret om hverdagen. Ligeledes skal den studerende skrive i bogen eller kalenderen, hvis der er beskeder som skal kommunikeres videre.

Det forventes at man er med til at udarbejde dialog/sprog profil på minimum et barn og efterfølgende forældresamtale (efter aftale med forældre). Som studerende er man med som observatør.

Vi forventer, at man som studerende har et punkt på dagsorden til personalemødet. Her forventes det, at den studerende har forberedt sig, og rejser sig op og fortæller om arbejdet med sine læringsmål.

At man som studerende har sat sig ind i de forskellige pædagogiske metoder, der anvendes i løbet af praktikken, så den studerende ved praktikkens afslutning kan udføre det i praksis. Dette skal der være eksempler på i arbejdsportofolio

At den studerende gerne stiller sig undrende og nysgerrig overfor måden, hvorpå de pædagogiske metoder anvendes i praksis

leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0-5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling,

udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø,

 

Som studerende skal man forvente at skulle deltage aktivt i dagligdagen. Deltagelsen i fællesskabet skal udvikle den studerendes pædagogiske praksiserfaring, hvilket skal fremgå af læringsmålene og arbejdsportofolio. Vi forventer, at den studerende selvstændigt planlægger, gennemfører og evaluerer et pædagogisk forløb.

Det forventes, at den studerende tager initiativer til hverdagens pædagogiske aktiviteter, samt planlægningen heraf.

Planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af det pædagogiske forløb vil ske i tæt samarbejde med vejleder. Der er læring i alle elementerne, og den studerende skal kunne reflektere over egen praksis, hvad enten tingene er gået som forventet, eller det har udartet sig anderledes.

Disse refleksioner er afgørende for den studerendes læring. Refleksionerne er vigtige i forhold til at kunne omsætte fra teori til praksis i det daglige pædagogiske virke.

forandringsprocesser og innovation,

bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

At den studerende kan tilrettelægge dagens aktiviteter til en specifik aldersgruppe eller til en børnegruppe, hvor der skal tages hensyn til børn med særlige behov.

Som studerende skal man deltage aktivt i dagligdagen. Deltagelsen i fællesskabet skal udvikle den studerendes pædagogiske praksiserfaring, hvilket skal fremgå af læringsmålene. Vi forventer, at den studerende selvstændigt planlægger, gennemfører og evaluerer et pædagogisk forløb

Planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af det pædagogiske forløb vil ske i dialog med vejleder. Der er læring i alle elementerne, og den studerende skal kunne reflektere over egen praksis, hvad enten tingene er gået som forventet eller det har udartet sig anderledes.

Disse refleksioner er afgørende for den studerendes læring. Refleksionerne er vigtige i forhold til at kunne omsætte fra teori til praksis i det daglige pædagogiske virke.

At den studerende gerne stiller sig undrende og nysgerrig overfor måden, hvorpå de pædagogiske metoder anvendes i praksis.

inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser,

inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser,

At den studerende indgår i en daglig dialog med børn og forældre såvel som personalet.

 

 

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og

Det forventes at den studerende sætter sig ind i læreplanerne og bruger temaerne aktivt i deres aktiviteter.

I forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af læringsmålene, skal den studerende kunne udarbejde målbare mål, dokumentere målene og evaluere og reflektere over gennemførelsen af egen pædagogisk praksis.

Den studerendes refleksioner er afgørende for hans/hendes læring, og det at kunne omsætte sine refleksioner til handling er afgørende for det pædagogiske virke.

For at den studerende systematisk erfaringsopsamler anbefaler vi, at der løbende skrives arbejdsportofolio, samt evt. bilag, som vejleder har adgang til.

førstehjælp.

udføre grundlæggende førstehjælp.

Undervisning på studiedage

Angivelse af relevant litteratur:

Den kommunale sundhedspolitik gennemgås.

Vores værdigrundlag og mål gennemgås.

Litteratur er i samråd med vejleder tilpasset praksis og børnegruppen.

Vuggestuen: Det forventes at du sætter dig ind i ”Tegn til tale”

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Vi går målene i arbejdsportfolioen igennem

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

Der vil være vejledning 1 gang om ugen af 1 times varighed. Det forventes, at den studerende laver dagsorden til vejledningen, så vejledningen kan tage udgangspunkt i de refleksioner, den studerende har gjort sig. Dagsorden afleveres 2 dage før vejledningen til vejlederen. Til vejledningen følges der løbende op på den studerendes  arbejdsportofolio. Ligeledes forventes det at den studerende laver referat af vejledningen.

Institutionen som praktiksted:

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

 

Den studerendes arbejdsplan:

 

Der lægges mødetider for den første uge på forbesøget. Mødetider herefter lægges i fællesskab til vejledningstimerne. Den studerende vil dog i praktikperioden opleve både at have en åbner (kl. 6.30 – ca. 12.00) og en lukker (? – 17.00). Den studerende vil ikke have planlagt alenetid på en stue, men det kan forekomme, at den studerende i kortere tid ad gangen vil være alene på stuen.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Er der bekymringer / problemer drøftes dette med den studerende, vejleder og institutionsleder, derefter tages der kontakt til seminariet.